BACK TO TOP

Thirrje për hulumtues

Thirrje për hulumtues mjedisor: Hulumtim mjedisor për katër lumenjtë e Mitrovicës

Jemi duke kërkuar një studiues të aftë dhe të përkushtuar për të kryer një studim gjithëpërfshirës mbi çështjet mjedisore që rrethojnë katër lumenjtë e Mitrovicës. Qëllimi i këtij hulumtimi është të gjeneroj prova të reja dhe të vlefshme që do të kontribuojnë drejt strategjive sa më efektive të avokimit për adresimin e sfidave mjedisore me të cilat përballen këta lumenjë si dhe vet qyteti i Mitrovicës. Hulumtimi do të kontribuoj në qëllimin më të gjerë të promovimit të zhvillimit të qëndrueshëm dhe mbrojtjes së shëndetit ekologjik të rajonit.


Fusha e punës:

Studiuesi i përzgjedhur do të jetë përgjegjës për:

– Kryerja e sondazheve në terren, intervistave dhe analizave të të dhënave për të mbledhur informacionin përkatës.

– Zhvillimi i rekomandimeve të bazuara në dëshmi për strategjitë e avokimit që adresojnë çështjet e identifikuara.

– Sigurimi që konsideratat etike, duke përfshirë marrjen e pëlqimit të informuar, mbështeten gjatë gjithë procesit të kërkimit.

– Prodhimi i një raporti gjithëpërfshirës kërkimor që përfshinë gjetje, rekomandime dhe njohuri të zbatueshme.

– Zhvillimi i strategjive efektive të avokimit për të promovuar mirëkuptimin, angazhimin dhe veprimin në mbështetje të ruajtjes së ekosistemit lumor.


Kualifikimet:

Kandidati ideal duhet të ketë:

– Një sfond të fortë në shkenca mjedisore, ekologji, burimet ujore ose ndonjë fushë të ngjashme.

– Përvojë e demonstruar në kryerjen e hulumtimeve në terren, mbledhjes së të dhënave dhe analizave.

– Aftësi në metodat e kërkimit cilësor dhe sasior.

– Njohja me sfidat mjedisore me të cilat përballen lumenjtë dhe ekosistemet.

– Aftësi të shkëlqyera komunikimi për t’u angazhuar me palët e interesuara lokale dhe për të paraqitur gjetjet e hulumtimit.

– Ndjeshmëria ndaj nuancave kulturore dhe konsideratave etike në kërkimet që përfshijnë komunitetet lokale.

Procesi i aplikimit:

Studiuesit e interesuar duhet të dorëzojnë dokumentet e mëposhtme:

– Një propozim i detajuar kërkimor që përshkruan objektivat e kërkimit, metodologjinë dhe qasjen ndaj zhvillimit të strategjisë së avokimit.

– CV duke theksuar kualifikimet përkatëse dhe përvojën e mëparshme kërkimore.

– Shembuj të punës kërkimore të mëparshme, publikimeve ose raporteve në lidhje me çështjet mjedisore.

Afati i fundit:

Të gjitha aplikacionet duhet të dorëzohen deri në 06 shtator 2023 në info@7-arte.org 

Mezi presim të marrim propozime inovative kërkimore që do të kontribuojnë në zhvillimin e qëndrueshëm dhe ruajtjen e mjedisit të katër lumenjve të Mitrovicës.

Welcome to

Don’t miss the opportunity to be a part of something special, an opportunity to make a difference. We hope to see you at Green Fest-XIII